L’estratègia de DEI per a un lloc de treball inclusiu

OBBIA / Uncategorized  / L’estratègia de DEI per a un lloc de treball inclusiu
estratègia DEI

L’estratègia de DEI per a un lloc de treball inclusiu

Abans de submergir-nos en el món de les polítiques DEI per aconseguir llocs de treball inclusius, hem de tenir clar què signifiquen les sigles DEI: Diversitat, Equitat i Inclusió.

Diversitat

Segons la RAE: Varietat, dessemblança, diferència. Es refereix a la presència de factors diversos en un determinat entorn. Parlant de l’entorn laboral, és a dir, diferents gèneres, ètnies, orientacions sexuals, edats… Tenir una plantilla diversa, a més, pot aportar un gran ventall de possibilitats, visions, i punts de vista diferents, que poden enriquir el valor afegit que aporta l’empresa a la societat.

Equitat

Segons la RAE: Disposició de l’ànim que mou a donar a cadascú el que mereix. En un entorn professional, fa referència a la igualtat d’oportunitats per a totes les persones, independentment de les seves diferents condicions. L’equitat, a diferència de la igualtat, no tracta de donar les mateixes oportunitats a totes les persones sinó de donar a cada persona els suports necessaris tenint en compte les seves característiques i condicions personals i socials.

Inclusió

Segons la RAE: Acció i efecte d’incloure. Generar sentiment de pertinença a les persones que participen en un grup. En el terreny empresarial, la inclusió s’orienta a implementar accions que creïn espais de treball respectuosos i de seguretat, perquè qualsevol persona independentment de les seves condicions, se senti part de la plantilla.

El terme “estratègia DEI” fa referència a aquells objectius, accions, pràctiques i polítiques que estableix una empresa per crear un lloc de treball equitatiu, on es tingui en compte la diversitat i la inclusió.

La DEI està cada vegada més present en l’estratègia de les organitzacions, enfocant la cultura corporativa a la contribució del talent de qualsevol persona treballadora. Quines són les principals polítiques, i les que les empreses implementen primer en estratègia.

Polítiques de Diversitat

Prohibició de Discriminació

L’organització ha d’establir una clara prohibició contra la discriminació per qualsevol motiu. És crucial que aquesta política no només sigui explícita, sinó que també s’implementin mecanismes efectius per al seu compliment i sanció.

Objectius de Representació

Definir objectius concrets per assegurar una representació equitativa de gèneres, edats i orígens culturals dins de l’empresa. Establir un percentatge mínim garanteix compromisos mesurables i transparents.

Ampliació de Fonts de Reclutament

Diversificar les fonts de reclutament és essencial per augmentar la diversitat entre els candidats. Els processos de selecció han de ser imparcials i objectius, dissenyats per minimitzar biaixos i garantir la igualtat d’oportunitats.

Igualtat d’Oportunitats

Comprometre’s a proporcionar igual accés a programes de formació i desenvolupament professional per a tots els empleats, promovent un creixement equitatiu.

Polítiques d’Equitat

Equitat Salarial

Assegurar que tots els empleats que desenvolupin funcions similars i comparteixin el mateix nivell de responsabilitat rebin una remuneració igualitària.

Anàlisi de Rotació per Segments

Monitorar els percentatges de rotació laboral per diferents segments demogràfics pot ajudar a identificar i abordar les necessitats dels grups potencialment infrarepresentats o desfavorits.

Polítiques d’Inclusió

Foment del Respecte i la Tolerància

Crear una cultura corporativa que promogui activament el respecte i la tolerància entre tots els empleats, reforçant el valor de cada individu.

Accés a Llocs de Responsabilitat

Garantir que tots els empleats, independentment del seu grup demogràfic, tinguin igualtat d’oportunitats per ascendir a rols de major responsabilitat.

Avaluació del Sentiment Grupal

Realitzar avaluacions regulars per mesurar el sentiment de pertinença i la percepció de seguretat entre els diferents col·lectius de l’empresa, facilitant un entorn laboral més inclusiu.

Conclusió

Des d’Obbia, orientem, assessoram i desenvolupem accions i plans de diversitat i inclusió per a empreses i organitzacions. Si la teva organització està en procés de dissenyar o implementar una estratègia o accions de DEI, nosaltres ens encarreguem d’analitzar quin és el punt de partida, i proposem accions i indicadors per avaluar l’impacte en el negoci.

Treballem perquè les empreses siguin un fidel reflex d’una societat diversa i inclusiva. No t’ho pensis i avalua la teva empresa amb Obbia!

No Comments
Post a Comment