Com impulsar la Diversitat a l’empresa

OBBIA / Recursos  / Com impulsar la Diversitat a l’empresa
diversidad en una empresa

Com impulsar la Diversitat a l’empresa

EL TITULAR

A dia d’avui, és indiscutible, que empreses i organitzacions diverses tenen millors resultats, millor reputació i atrauen més el talent.

 

UNA MICA DE SPOILER

Integrar la diversitat com a estratègia, és més senzill del que sembla. És cert que es tracta d’una tendència nova, en la qual hi ha poc rodatge, molta informació, escassa formació, i, sobretot a nivell empresarial, ens costa trobar referents.

Per això és fàcil preguntar-se en bucle: estem preparats? Què i com ho farem? L’esforç i la inversió tindran impacte en el negoci? De debò els nostres equips s’implicaran? De veritat hi guanyarem? La resposta és SI, rotundament.

La diversitat i la inclusió són un valor i una eina de desenvolupament i creixement sostenible per a la competitivitat en empreses i organitzacions.

 

ANEM PER FEINA

Et deixem un full de ruta perquè vegis com integrar la Diversitat a la teva organització en 5 fases. Pots adaptar-la segons l’estructura de la teva empresa i planificar els temps perquè et resulti còmode.

Tingues en compte que, segurament, sortirà algun imprevist o no sortirà tot a la primera. I estarà bé, no passa res, estàs aprenent una cosa nova!

 

Comencem?

 

 

1. DIAGNÒSTIC

L’objectiu d’aquesta fase és identificar la diversitat de la nostra organització. Es tracta d’obtenir una descripció detallada de la situació actual per conèixer-la en profunditat i entendre-la abans de començar a fer el primer pas.

Fer una anàlisi de la situació actual en relació a la diversitat: mitjançant informes que ja tinguem, revisant possibles accions que s’ hagin fet i amb documentació com el codi de conducta o codi ètic.

Obtenir informació sobre la composició de la plantilla: es pot fer mitjançant test o formularis anònims que permetin obtenir dades sobre diversitat (visible i no visible) de la plantilla, i sobre la configuració dels diferents equips.

Elaborar un document amb els principals reptes: així de senzill. Tenir una plantilla diversa ja no és suficient, cal gestionar-la. Es pot començar amb un decàleg d’ intencions, les línies de treball sobre conciliació, la igualtat d’ oportunitats, el disseny de polítiques, bones pràctiques. En resum, plasmar aquelles fites que es plantegin des del principi.

 

2. ANÀLISI

L’objectiu d’aquesta fase és fer un examen detallat de l’entorn de la diversitat: composició de la plantilla, polítiques, plans, codis, i revisar les característiques, qualitats, valors, punt de maduresa i situació general, per extreure unes conclusions, que serviran de base per prendre decisions.

Analitzar la informació obtinguda en el diagnòstic: Veure quines troballes o quines pistes ens donen les dades recopilades. Desgranar la informació per poder tenir un punt de partida.

Identificar àrees i accions de millora: Detectar aquelles dades i informacions en les quals intuïm oportunitats per desenvolupar i promoure polítiques de diversitat.

Identificar àrees i accions descartables: De la mateixa manera, detectar aquelles dades que ens indiquen que es pot prescindir de determinades pràctiques, procediments o sistemes d’ organització que no fomenten i no aporten a la diversitat, a l’ equitat i a la inclusió.

 

3. DEFINIR

En la fase de definició, s’exposa de manera concreta i precisa les decisions i actuacions que es duran a terme.

Pla de treball, objectius i accions: En base a la identificació de millores, podem concretar les fites que ens plantegem i quines actuacions farem per assolir-les. Ajuda, també, fer pilotatges per minimitzar costos i riscos.

Cronograma: Organitzar un calendari amb les accions que s’ han determinat per treballar de forma còmoda, i anar implementant i donant seguiment a les accions establertes.

Pressupost: Aquí arriba el gran moment, i diríem que el definitiu, de demostrar que tenim un compromís real amb la diversitat. Sense recursos no podem començar cap estratègia.

Persones responsables: Podem designar una persona de referència, un equip o comitè. I òbviament, comptar amb el suport i la guia d’una figura de col·laboració externa i experta que ens acompanyi en tot el procés.

 

4. IMPLEMENTAR

És el moment de passar a l’acció, i posar en funcionament les actuacions pactades en la fase de definició.

Formar líders, responsables i equips:  És fonamental adquirir coneixements, recursos i eines sobre gestió de la diversitat per desenvolupar aquesta estratègia, per entendre el que es farà i quin impacte tindrà en els equips, en el negoci i en els resultats.

Donar començament a les iniciatives i accions: Es comencen a executar les accions, tal com s’ havia previst en el pla de treball i el cronograma.

Establir dades per a l’ avaluació: Marcarem una sèrie d’ indicadors que ens orientin i ens permetin comprovar que els resultats ens dirigeixen, de forma efectiva, a la consecució dels objectius plantejats.

 

5. AVALUAR

En aquesta fase identificarem i verificarem si els canvis i avenços que s’han implementat, evolucionen de la forma prevista.

Anàlisi de les mètriques establertes: Els indicadors obtinguts ens permetran observar en detall, i tenir més coneixement d’aquelles accions de millora o polítiques que s’ hagin establert, i com s’ han gestionat.

Avaluació de l’impacte de les accions: Hem de ser capaços de dimensionar l’impacte que han tingut les accions plantejades, en funció dels objectius que s’hagin establert (per exemple: polítiques d’inclusió, identificar situacions de discriminació, paritat de gènere, etc.)

Aplicació de correccions i ajustos, si escau: Detectar la causa o causes dels desajustos que es poden donar en els resultats, de manera que ens permeti reconduir o restablir criteris, temps, formats, grups, etc.

Contacta’ns per saber com podem ajudar-te a través del correu hola@obbia.cat, o bé, agenda una sessió de consulta gratuïta.